สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL)   1 comment

สินเชื่อ


สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คืออะไร
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) คือ ลูกหนี้เงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล บริษัทเงินทุน รวมทั้งสาขาของธนาคารต่างประเทศในไทยด้วย ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ไม่สามารถจะชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้สถาบันการเงินเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป การพิจารณาว่าลูกหนี้รายใดจะเป็น NPL หรือไม่ ให้พิจารณาดูเป็นรายบัญชีเงินกู้ และให้นับเฉพาะบัญชีที่ผิดนัดเกิน 3 เดือนขึ้นไป
การเกิดวิกฤตในหนี้ NPL ที่ผ่านมา ทำให้สถาบันการเงินทั้งหลายต้องตั้งสำรองเผื่อหนี้ จัดชั้นหนี้ที่สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งทำการเพิ่มทุน ในบางแห่งก็มีการร่วมทุนกับต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขและปรับสถานภาพทางการเงินของสถาบันเหล่านั้น

Advertisements

Posted December 4, 2010 by onhandannuity in Uncategorized

One response to “สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL)

Subscribe to comments with RSS.

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: