Archive for January 2011

ข้อควรระวัง ในการสมัคร บัตรเครดิตและสินเชื่อ   Leave a comment

1. ระวัง การสมัครกับ ตัวแทนหรือบุคคล ที่ใช้ใบสมัครที่ถ่ายสำเนา หรือส่งอีเมล์ใบสมัครแล้วให้กรอกข้อมูลการสมัครและแฟกซ์ใบสมัครพร้อมเอกสารกลับไปและมักจะใช้ข้อความหลอกว่าใบสมัครของท่านได้ผ่านการอนุมัติเบื้องต้นแล้ว เพื่อจะให้ท่านได้ส่งเอกสารกลับจากนั้นเขาก็จะทำการปลอมลายเซ็นต์ลงในใบสมัครตัวจริงอีกครั้ง การสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อต้องใช้ใบสมัครต้องเป็นฉบับจริงและเอกสารต้องเซ็นต์สดเท่านั้น
2. ระวัง ผู้สมัครต้องเซ็นต์ใบสมัครและเอกสารด้วยตนเอง ทุกครั้งที่สมัคร
3. ระวัง ถ้าไม่เคยได้รับการติดต่อจาก ธนาคารผู้ออกบัตร แล้วได้รับข้อความระบุว่า ให้ส่งเอกสารกลับ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ส่งจะถูกลบข้อมูล
4.ระวัง ถ้าได้รับข้อความว่าได้ผ่านการอนุมัติ บัตรเครดิตและสินเชื่อ โดยที่ผู้สมัครยังไม่ได้ กรอกใบสมัคร (การอนุมัติต้องได้รับการติดต่อและยืนยันจากธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น)
5.ระวัง เมื่อมีความประสงค์จะยกเลิก บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดควรดำเนินการยกเลิกกับธนาคาร ด้วยตนเอง เท่านั้น ห้ามให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือฝากไปยกเลิกให้เด็ดขาด

Advertisements