Archive for June 2012

เล็งงดดอกกู้บัตรเครดิตชาวนา 5 ด.   Leave a comment

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเร่งเจรจากับทางร้านค้าและผู้ประกอบการบริษัทน้ำมัน เพื่อให้เกษตรกรที่ถือบัตรเครดิตเกษตรกร ซึ่งถือเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ให้มีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้โดยที่ไม่ต้องมีภาระดอกเบี้ย เป็นระยะเวลานานประมาณ 4-5 เดือน

ทั้งนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรเครดิตเกษตรกรของรัฐบาล จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้ของรัฐบาล เนื่องจากจะได้มีกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่คาดว่าจะถือบัตรเครดิตเกษตรกรนี้ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังได้รับการประกันการชำระหนี้ในบัตร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

“ดังนั้น การเจรจาเพื่อให้ร้านค้าและบริษัทน้ำมันเข้าร่วมโครงการนี้ โดยให้เครดิตกับเกษตรกรนานถึง 4-5 เดือน โดยไม่มีภาระดอกเบี้ยนั้น น่าจะเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้รัฐไม่มีภาระในการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการนี้ โดยระยะเวลา 4-5 เดือนสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการผลิตจนได้ผลผลิตออกมาขายและสามารถนำ เงินมาชำระหนี้ได้”

สำหรับเงื่อนไขเดิมนั้น ธ.ก.ส. จะฟรีภาระดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร เป็นเวลา 30 วัน หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้ามารับภาระดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรอีก 3 เดือน โดยรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยนี้ไว้แล้ว 1.65 พันล้านบาท ในปีงบประมาณปี 2556

นายทนุศักดิ์ กล่าวต่อว่า โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทย มีเป้าหมายเพื่อต้องการลดภาระทางการ เงิน ในกระบวนการผลิต ซึ่งตามปกติเกษตรกรจะต้องซื้อปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์พืช โดยซื้อจากร้านค้าในท้องถิ่น ซึ่งเกษตรกรจำนวนมาก มักจะซื้อโดยใช้เงินเชื่อ โดยที่พ่อค้าก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งกลายเป็นภาระแก่เกษตรกร

“บัตรเครดิตเกษตรกรดังกล่าวนี้ ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาล ในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรนี้ จะมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้โดยไม่มีภาระดอกเบี้ยนานถึง 4-5 เดือน และล่าสุดกระทรวงการคลังกำลังเจรจากับ ปตท.และบางจาก เพื่อให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เนื่องจากในกระบวนการผลิตของเกษตรกรนั้น จำเป็นต้องใช้น้ำมันส่วนหนึ่งด้วย โดยรัฐบาลจะให้สิทธิ์เกษตรกรว่าจะสามารถซื้อน้ำมันผ่านบัตรนี้ได้กี่ลิตร/คน ขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ปลูก”

อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส. จะให้วงเงินในบัตรแก่เกษตรกร รายละไม่เกิน 70% ของมูลค่าผลผลิตส่วนเหลือเพื่อขาย ทั้งนี้คาดว่าในปีแรกจะมีปริมาณการใช้สินเชื่อผ่านบัตรเครดิต ประมาณ 20,000 ล้านบาท ปีที่ 2 ประมาณ 44,600 ล้านบาท และปีที่ 3 ประมาณ 70,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูล: banmuang.co.th    ลงวันที่ 30-06-2012     by creditonhand

Advertisements

Posted June 30, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.บัตรเครดิต เพื่อสร้างมาตรฐานในการดูแล   Leave a comment

รายงานข่าวจากสำนักงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ… ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างมาตรฐานในการกำกับดูแลการ ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบัตร เครดิต

 

 

นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังกำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมอันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ประกอบด้วย 1.เพื่อให้กฎหมายกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นมาตรฐาน เดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตร เครดิตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกล่าว คือ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็นสถาบันการเงินจะถูกกำกับดูแล โดย พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551

ส่วนผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินหรือที่เรียก ว่า Non-Bank จะถูกกำกับดูแลโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

2.การกำหนดมาตรการให้การคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหน้าที่แจ้ง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ถือบัตร การห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรก่อนถึงวัน ครบชำระตามสัญญา ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้อื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือบัตรไปใช้โดยฉ้อฉล และการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ให้มีศูนย์บริการลูกค้า การรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแก่ผู้ถือบัตร เป็นต้น

3.กำหนดให้การรับส่งข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศผ่าน ศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชำระเงินทางอิเล็ก ทรอนิกส์ที่จัดตั้งภายในประเทศ(Local Switching)ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในการประกอบกิจการและการใช้บริการบัตรเครดิต

ขอขอบคุณข้อมูล: ryt9.com    ลงวันที่   23-06-2012     by   creditonhand

Posted June 23, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with

รูดปื๊ดโหมแคมเปญ!‘กิน-เที่ยว-ช้อป’ดันยอดใช้จ่าย   Leave a comment

ในภาวะที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้น ภาวะเช่นนี้จึงอาจเป็นช่วงเวลาที่เครื่องมือทางการเงินอย่าง “บัตรเครดิต” จะเข้ามามีบทบาทช่วย แบ่งเบาภาระที่รัดตัว ด้วยการหยิบยื่น เงินในอนาคตอีก 45 วันข้างหน้ามา ให้จับจ่ายได้ก่อน เชื่อว่า ผู้ที่มีบัตรเครดิตอยู่ ในมือขณะนี้คงได้หยิบมันออกจากกระเป๋าบ่อยขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็แข่งกันออกสินค้า หรือแคมเปญทางการตลาดเพื่อรองรับความ ต้องการผู้ใช้มากขึ้นเช่นกัน

 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) กล่าวว่า ทุ่มงบการตลาดกว่า 20 ล้านบาท ออกแคมเปญ “แล้วจะเสียดาย ถ้าไม่ได้ใช้คะแนน” เพื่อเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กรที่จะกลับมาเป็นที่หนึ่งในวงการ ธุรกิจบัตรเครดิตภายใน 3 ปี ด้วยมุมมอง การทำการตลาดที่แตกต่างจากบัตรเครดิต อื่นๆ เคทีซีให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งของคะแนนสะสม KTC Forever Rewards อย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเพิ่มจำนวนจุดรับแลกคะแนนสะสม (เครื่อง EDC) ให้มีมากที่สุดและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ การเพิ่มคะแนนสะสมให้มีค่าใช้แทนเงินสดได้ และการสร้างโอกาสเรื่อง ความคุ้มค่าจากโปรโมชั่นที่ทีมการตลาดคัดสรรมาอย่างดีแล้ว

 

นายระเฑียร มั่นใจว่า สมาชิกจะเลือกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ด้วยเหตุผลที่ต้องการได้รับคะแนนสะสม KTC Forever Rewards เพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่า สมาชิกจะให้การตอบรับนำคะแนนสะสมมาแลกรับสินค้าและบริการตลอดแคมเปญการตลาดดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านคะแนน โดยส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย 15%

 

นายระเฑียร กล่าวว่า บริษัทมั่นใจในผลประกอบการปีนี้ว่าจะสามารถพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ โดยจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป จากที่ไตรมาสแรกของปีนี้มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน อย่างไรก็ตามแม้ว่าในไตรมาส 2 จะมีกำไรแต่อาจยังไม่มากนัก เนื่องจากจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทที่ได้ว่าจ้างดำเนินธุรกิจภายนอก หรือ เอาต์ซอร์ส ซึ่ง KTC ได้บอกเลิกจ้างและทำให้เหลือเอาต์ซอร์สในปัจจุบันเพียง 2-5 รายเท่านั้น จากเดิมที่มีอยู่กว่า 20 ราย หลังจากมีการชดเชยวงเงินดังกล่าวเสร็จสิ้นผลประกอบการจะกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาส 3/55 และต่อเนื่องไปยังไตรมาส 4/55 ซึ่งผลกำไรในไตรมาสสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดของปีได้หรือไม่ จะอยู่ที่การออกโปรโมชั่นใหม่หากมีต้นทุนจากการออกโปรโมชั่นจำนวน มากก็อาจทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

 

สำหรับในส่วนของต้นทุนการดำเนิน งานที่บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะลดลงเหลือ 40% ในสิ้นปีนี้ เชื่อว่าจะสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันต้นทุนดังกล่าว เริ่มลดลงจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่อยู่ 46%

 

“เราทำได้แน่ Q2 จะเป็นกำไรได้แน่ แต่อาจไม่เยอะมาก และจะเยอะขึ้นในไตรมาส 3 เห็นผลที่ดีขึ้น ส่วนในไตรมาส 4 ต้องดูโปรโมชั่นก่อนถ้าเยอะกำไรก็อาจจะลดลง” นายระเฑียร กล่าว ทั้งนี้ บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในปีนี้ที่ 10% เพิ่มขึ้นจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 1.2 แสนล้านบาท โดยในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นราว 8-10% แม้ยอมรับว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกบางส่วน ประกอบกับในช่วงต้นไตรมาส 2 ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดภาคเรียนค่อนข้างสูง ส่งผลให้การใช้จ่ายผ่านบัตรชะลอลงเล็กน้อย แต่ทั้งนี้เชื่อว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงที่เหลือของปี

 

นายวรวุฒิ นิสภกุลธร รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบัตรเครดิต KTC กล่าวว่า แคมเปญการตลาด “แล้ว จะเสียดาย ถ้าไม่ได้ใช้คะแนน” ระหว่างวันนี้-15 กันยายน 2555 เปรียบเสมือนเทศกาลพิเศษประจำปี สำหรับการแลกคะแนนสะสม KTC Forever Rewards ที่คะแนนมีค่ามากกว่าที่เคย โดยจับมือกับพันธมิตรยอดนิยมในหมวด กิน เที่ยว ช็อป เอ็นเตอร์เทน

 

นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถใช้คะแนนสะสมแลกเครดิตเงินคืน 15% ไม่จำกัดยอดคืนสูงสุด เพียงสมาชิกลงทะเบียนพร้อมมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เคทีซีทุก 1,000 บาทต่อเซลสลิป รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม KTC Forever rewards 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท กับร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 50 แบรนด์ชั้นนำ (เริ่ม 15 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2555) และแลกแล้วรับอีก! คะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม 100% เมื่อใช้คะแนนแทนเงินสด คะแนนแทนส่วนลด คะแนนแลกสินค้า คะแนนแลก Super Point ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีทุก 6,000 บาท รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก 100% จากคะแนนปกติอีกด้วย

 

ด้านน.ส.วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผอ.อาวุโสฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด ธนาคารซิตี้แบงก์ เปิดเผยว่า เพื่อฉลองครบรอบ 1 ปีของบริการ “ซิตี้แบงก์ ทราเวล เซอร์วิส” และรองรับความต้องการของสมาชิกบัตรฯ ธนาคารได้เปิดตัว

 

“3 ไลฟ์สไตล์กูรู” เพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางสำหรับสมาชิก บัตรฯ ในรูปแบบที่แตกต่างให้มากขึ้น นอกจากนี้โดยได้เล็งเห็นอัตราการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวที่ในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มทิศทางในอนาคตที่ดี จึงได้เห็นช่องทางธุรกิจใหม่เพื่อปรับตัวทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ “ซิตี้แบงก์ ทราเวล เซอร์วิส” ชูจุดขายเหนือคู่แข่งทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวอื่น คือ จองตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ ห้องพัก การจัดทริปส่วนตัว ตลอดไปจนถึงการบริการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆ อาทิ ไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมการรูดบัตรฯ ซึ่งจะแตกต่างจากท้องตลาดและคู่แข่งรายอื่นๆ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมประมาณ 3% หรือ สามารถ ชำระ โดยการเลือกชำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือนกับ Citibank Paylite 0% นานสูงสุด 10 เดือน รวมทั้ง รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศตลอดระยะเวลาเดินทางในแต่ละทริป ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ และรับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือแพ็กเกจทัวร์ผ่าน Citibank Travel Service

 

น.ส.วรลักษณ์ กล่าวด้วยว่า นอกเหนือจากความสะดวกสบายที่สมาชิกจะได้รับจากการใช้บัตรนี้แล้ว ซิตี้แบงก์ยังจะมอบการประกันอุบัติเหตุการเดินทางสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรฯ สูงสุดถึง 35 ล้านบาท ประกันความคุ้มครองรักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง หรือการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินด้วยวงเงิน 800,000 บาท การชดเชยเที่ยวบิน หรือกระเป๋าเดินทางล่าช้าถึง 30,000 บาทต่อบัตร หรือ 150,000 บาทต่อครอบครัว

 

ด้านบัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต เอไอเอ และบัตรเครดิตเอชเอสบีซี มอบ 3 สิทธิพิเศษแก่สมาชิกบัตรฯ ผู้รักการท่องเที่ยว จัดแคมเปญ “Krungsri Travel” เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบคุ้มสุดๆ ด้วยสิทธิพิเศษที่ 1) บิน 1 ฟรี 1 กับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เส้นทางฮ่องกง และสิงคโปร์ สิทธิพิเศษที่ 2) บินทั่วไทยกับสายการบินนกแอร์ ราคาเริ่ม ต้น 1,350-1,550 บาทต่อเที่ยวบิน และสิทธิพิเศษที่ 3) รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7-10% สำหรับการจองห้องพักที่ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ขอขอบคุณข้อมูล: siamturakij.com   ลงวันที่  16-06-2012     by   creditonhand

Posted June 16, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with

ชงครม.คุมเข้มบัตรเครดิต   Leave a comment

ชงร่าง พ.ร.บ.บัตรเครดิต คุมเข้มธุรกิจบัตรเครดิต-คุ้มครองผู้ถือบัตร เข้า ครม.อังคารนี้

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 มิ.ย. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง จะเสนอร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. … ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้ ครม.ให้ความเห็นชอบและเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป

สำหรับสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ อยู่ที่ร่างมาตรา 11-25 ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เช่น การให้บริการแก่ผู้รับบัตร การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และการให้บริการแก่ผู้รับบัตร อาทิ รูปแบบของเอกสารชี้ชวน สัญญาบัตรเครดิต ประเภทของบัตรเครดิต คุณสมบัติของผู้ถือบัตร อัตราวิธีการคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังกำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการบัตรเครดิตและการคุ้มครองผู้ถือบัตร เช่น 1.การกำหนดหลักเกณฑ์การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกค้า 2.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงินก่อนวันครบกำหนดชำระตามสัญญา 3.ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือบัตรเกี่ยวกับการทุจริตและ ป้องกันมิให้ผู้อื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรไปใช้โดยฉ้อฉล

ขณะที่ร่างมาตรา 7 กำหนดให้การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจาก รมว.คลัง โดยความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่างมาตรา 10 กำหนดให้การให้บริการแก่ผู้รับบัตรจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.ประกาศกำหนด โดยปัจจุบันยอดบัตรเครดิตทั้งประเทศมีอยู่ร่วม 14.9 ล้านราย

ทั้งนี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2553 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และดำเนินการตามขั้นตอน แต่ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง พ.ร.บ.คืนกระทรวงการคลัง เนื่องจากมี พ.ร.ฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 จากนั้น ครม.มีมติเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2554 ให้ รมว.คลังถอนร่าง พ.ร.บ.กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูล: posttoday.com   ลงวันที่   09-06-2012    by creditonhand

Posted June 9, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with

เคทีซีจัดโปรโมชั่นเอาใจสมาชิกบัตรเครดิต ใช้คะแนนสะสมแลก 1 บิน 2 เส้นทางช้อปปิ้งสุดฮิต ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และมาเก๊า   Leave a comment

นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Synergy Business “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เดือนพฤษภาคม – กันยายน ของทุกปีสมาชิกบัตรเครดิตมักเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางยอดนิยมสำหรับการช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง เคทีซีจึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ “Redeem 1 Fly 2” ให้สมาชิกบัตรใช้คะแนนสะสมแลกตั๋วเครื่องบินอย่างคุ้มค่า เพียงนำคะแนนสะสม KTC Forever Rewards แลกตั๋วเครื่องบิน 1 ใบ รับทันทีตั๋วเครื่องบินเพิ่มอีก 1 ใบ สำหรับเส้นทางฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และมาเก๊า กับสายการบินชั้นนำ ได้แก่ 1) สายการบินไทย ใช้คะแนนสะสม 88,000 คะแนน สำหรับเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง และใช้คะแนนสะสม 65,000 คะแนน สำหรับเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) 2) สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก ใช้คะแนนสะสม 75,000 คะแนน สำหรับเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง และใช้คะแนนสะสม 65,000 คะแนน สำหรับเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ และ 3) สายการบินไทย สไมล์ ใช้คะแนนสะสมเพียง 29,000 คะแนน สำหรับเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเก๊า ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2555

นอกจากนี้ สมาชิกบัตรยังสามารถจองแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการรถรับ-ส่งจากโรงแรม-สนามบิน ในราคาสุดพิเศษ อาทิ สิงคโปร์ พักที่โรงแรมวิกตอเรีย ในราคาเริ่มต้นเพียง 5,555 บาท/ท่าน และพักที่โรงแรมเพนนินซูล่า เอ็กซ์เซลซิเออร์ ในราคาเริ่มต้นเพียง 8,355 บาท/ท่าน และฮ่องกง พักที่โรงแรม แชมร๊อก ในราคาเริ่มต้นเพียง 5,980 บาท/ท่าน และพักที่โรงแรมเมโทรพาร์ค หม่งก๊ก ในราคาเริ่มต้นเพียง 6,855 บาท/ท่าน

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC World ศูนย์บริการ การเดินทางและท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0-2665-5050 หรือเว็บไซต์

ขอขอบคุณข้อมูล: newswit.com    ลงวันที่  02-06-2012      by  creditonhand

Posted June 2, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with