ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.บัตรเครดิต เพื่อสร้างมาตรฐานในการดูแล   Leave a comment

รายงานข่าวจากสำนักงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ… ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างมาตรฐานในการกำกับดูแลการ ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบัตร เครดิต

 

 

นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังกำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมอันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ประกอบด้วย 1.เพื่อให้กฎหมายกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นมาตรฐาน เดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตร เครดิตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกล่าว คือ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็นสถาบันการเงินจะถูกกำกับดูแล โดย พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551

ส่วนผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินหรือที่เรียก ว่า Non-Bank จะถูกกำกับดูแลโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

2.การกำหนดมาตรการให้การคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหน้าที่แจ้ง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ถือบัตร การห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรก่อนถึงวัน ครบชำระตามสัญญา ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้อื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือบัตรไปใช้โดยฉ้อฉล และการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ให้มีศูนย์บริการลูกค้า การรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแก่ผู้ถือบัตร เป็นต้น

3.กำหนดให้การรับส่งข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศผ่าน ศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชำระเงินทางอิเล็ก ทรอนิกส์ที่จัดตั้งภายในประเทศ(Local Switching)ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในการประกอบกิจการและการใช้บริการบัตรเครดิต

ขอขอบคุณข้อมูล: ryt9.com    ลงวันที่   23-06-2012     by   creditonhand

Advertisements

Posted June 23, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: