เล็งงดดอกกู้บัตรเครดิตชาวนา 5 ด.   Leave a comment

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเร่งเจรจากับทางร้านค้าและผู้ประกอบการบริษัทน้ำมัน เพื่อให้เกษตรกรที่ถือบัตรเครดิตเกษตรกร ซึ่งถือเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ให้มีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้โดยที่ไม่ต้องมีภาระดอกเบี้ย เป็นระยะเวลานานประมาณ 4-5 เดือน

ทั้งนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรเครดิตเกษตรกรของรัฐบาล จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้ของรัฐบาล เนื่องจากจะได้มีกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่คาดว่าจะถือบัตรเครดิตเกษตรกรนี้ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังได้รับการประกันการชำระหนี้ในบัตร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

“ดังนั้น การเจรจาเพื่อให้ร้านค้าและบริษัทน้ำมันเข้าร่วมโครงการนี้ โดยให้เครดิตกับเกษตรกรนานถึง 4-5 เดือน โดยไม่มีภาระดอกเบี้ยนั้น น่าจะเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้รัฐไม่มีภาระในการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการนี้ โดยระยะเวลา 4-5 เดือนสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการผลิตจนได้ผลผลิตออกมาขายและสามารถนำ เงินมาชำระหนี้ได้”

สำหรับเงื่อนไขเดิมนั้น ธ.ก.ส. จะฟรีภาระดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร เป็นเวลา 30 วัน หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้ามารับภาระดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรอีก 3 เดือน โดยรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยนี้ไว้แล้ว 1.65 พันล้านบาท ในปีงบประมาณปี 2556

นายทนุศักดิ์ กล่าวต่อว่า โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทย มีเป้าหมายเพื่อต้องการลดภาระทางการ เงิน ในกระบวนการผลิต ซึ่งตามปกติเกษตรกรจะต้องซื้อปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์พืช โดยซื้อจากร้านค้าในท้องถิ่น ซึ่งเกษตรกรจำนวนมาก มักจะซื้อโดยใช้เงินเชื่อ โดยที่พ่อค้าก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งกลายเป็นภาระแก่เกษตรกร

“บัตรเครดิตเกษตรกรดังกล่าวนี้ ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาล ในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรนี้ จะมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้โดยไม่มีภาระดอกเบี้ยนานถึง 4-5 เดือน และล่าสุดกระทรวงการคลังกำลังเจรจากับ ปตท.และบางจาก เพื่อให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เนื่องจากในกระบวนการผลิตของเกษตรกรนั้น จำเป็นต้องใช้น้ำมันส่วนหนึ่งด้วย โดยรัฐบาลจะให้สิทธิ์เกษตรกรว่าจะสามารถซื้อน้ำมันผ่านบัตรนี้ได้กี่ลิตร/คน ขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ปลูก”

อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส. จะให้วงเงินในบัตรแก่เกษตรกร รายละไม่เกิน 70% ของมูลค่าผลผลิตส่วนเหลือเพื่อขาย ทั้งนี้คาดว่าในปีแรกจะมีปริมาณการใช้สินเชื่อผ่านบัตรเครดิต ประมาณ 20,000 ล้านบาท ปีที่ 2 ประมาณ 44,600 ล้านบาท และปีที่ 3 ประมาณ 70,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูล: banmuang.co.th    ลงวันที่ 30-06-2012     by creditonhand

Advertisements

Posted June 30, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: