เอกซเรย์ผลงาน ‘อารักษ์’5 ยุทธศาสตร์เพื่อคนไทยก้าวสู่ฮับพลังงานอาเซียนปี 56   Leave a comment

กระทรวงพลังงาน โชว์ผลการดำเนินงานปี 2555 ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยได้ดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสมสอดรับกับภาระค่าครองชีพของประชาชนและออก บัตรเครดิตพลังงาน NGV ยกกำลังสอง ช่วยเหลือรถแท็กซี่ สามล้อ รถตู้ร่วม ขสมก. และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เผยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้านปูทางสู่ศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสม เป็นธรรม ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ สิ่ง แรกที่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน โดยชะลอการเก็บเงินเข้ากอง ทุนฯชั่วคราว ได้มีการปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันของเบนซิน 95,91 และดีเซล ซึ่งเป็นผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลดลง ลิตรละ 8 บาท เบนซิน 91 ลดลง 7 บาท และดีเซลลดลง 3 บาททันที

การออกบัตรเครดิตพลังงาน NGV สำหรับรถรับจ้างสาธารณะ รถแท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับส่วนลดมากกว่า 85,000 ใบ และมีผู้ได้รับบัตรเครดิตมากกว่า 22,800 คน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เปิด โครงการบัตรเครดิตพลังงานยกกำลัง 2 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตพลังงาน NGV กลุ่มรถแท็กซี่ รถสามล้อ รถตู้ร่วม ขสมก.และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากราคาพลังงาน จึงได้แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ โดยใช้เงินกองทุนฯบริหารช่วงราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสม เป็นธรรม รักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร คงราคาขายปลีก NGV ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม ตรึงราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนไปจนถึงสิ้นปี 2555 ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามต้นทุนโรงกลั่นน้ำมัน โดยกำหนด ราคาขายปลีกไว้ที่ไม่เกิน 30.13 บาท/กิโลกรัม และทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง

นายอารักษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ได้เน้นการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญๆ รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ได้แก่ การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve : SPR) โดย ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เห็นชอบในหลักการให้มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ของประเทศ โดยได้กำหนดเป้าหมายการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเบื้องต้นไว้ที่ 90 วันจากเดิม 36 วันของความ ต้องการใช้ภายในประเทศ จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) โดยเฉพาะในส่วนนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นพื้นฐานรองรับการขยายกำลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยนับ เป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการแผนพลังงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP), แผนอนุรักษ์พลังงาน (EE), แผนบริหารราชการแผ่นดิน,การลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ทำข้อ ตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานด้วย 2.ด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ เป้าหมายและแผนงานรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ, นโยบายส่งเสริมการใช้เอธานอลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมาตรการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีส่วนผสมของเอธานอลให้มากยิ่งขึ้น

การใช้กลไกการผลิตเอธานอลเพื่อสร้างเสถียร ภาพราคาให้แก่พืชพลังงาน เช่น การส่งเสริมให้มีการรับซื้อเอธานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลัง การบริการไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ไม่เกิดภาวะ ขาดแคลน ไม่เคยต้องลดระดับการผสมน้ำมัน ไบโอดีเซล มีการขยายการใช้ประกาศ นโยบายอย่างชัดเจนในการผสมน้ำมันดีเซลเกรด B5 เพียงเกรด เดียวอย่างต่อเนื่อง และยอดการใช้ไบโอดีเซล (B100) เฉลี่ย 2.756 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 50.5% เทียบกับปีที่ผ่านมา

3.ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ แผนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยครม.เห็นชอบปรับปรุงแผนอนุรักษ์พลัง งาน 20 ปี (.2554-2573) ซึ่งมีเป้า หมายเพื่อลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2573 อย่างน้อย 38,200 Ktoe ลดการ ปล่อย CO2 ในปี 2573 ประมาณ 130 ล้านตัน รวมทั้งสามารถประหยัดพลังงานในปี 2573 ได้ 707,700 ล้านบาท บังคับหน่วยราชการทุกแห่งประหยัดพลัง งานลงอย่างน้อยร้อยละ 10% โดยออกเป็นมติครม. ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 316.9 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินมูลค่า 950 ล้านบาท ลดการใช้น้ำมัน 19.1 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 669 ล้านบาทรวม ทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

4.การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยผ่านคูปองเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะ ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรเครดิตพลังงาน

5.การจัดหาปิโตรเลียมและการจัดเก็บผลตอบแทนแก่รัฐ ซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2555 ได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในแหล่งดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์, รายได้ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมรวมทั้งสิ้น 75,503 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้จัดเก็บเข้าแผ่นดินอันดับ 4 ของประเทศโดย ที่ได้มีการจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 4,308 ล้านบาท

นายอารักษ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานกำลัง กำหนดรูปแบบการลงทุน วิเคราะห์และพัฒนา ประสิทธิภาพการลงทุนก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันส่วนต่อขยายจากภาคกลางบริเวณ จังหวัดสระบุรีไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมคาดว่า จะสำเร็จเป็นรูปธรรมในสิ้นปีงบประมาณ 2555 นี้รวมถึงจะมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักในการส่งเสริมนโยบายการเป็นศูนย์กลาง Logistics พลังงานภายใต้แนวทางการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

“ในปี 2556 กระทรวงพลังงานจะมุ่งเน้นในการจัดหาแหล่งพลังงาน สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ และดำเนินงานด้านพลังงานควบคู่ไป กับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้าน พลังงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การ เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคต่อไป” นายอารักษ์กล่าว

Advertisements

Posted September 15, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: