Archive for the ‘Uncategorized’ Category

เอกซเรย์ผลงาน ‘อารักษ์’5 ยุทธศาสตร์เพื่อคนไทยก้าวสู่ฮับพลังงานอาเซียนปี 56   Leave a comment

กระทรวงพลังงาน โชว์ผลการดำเนินงานปี 2555 ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยได้ดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสมสอดรับกับภาระค่าครองชีพของประชาชนและออก บัตรเครดิตพลังงาน NGV ยกกำลังสอง ช่วยเหลือรถแท็กซี่ สามล้อ รถตู้ร่วม ขสมก. และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เผยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้านปูทางสู่ศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสม เป็นธรรม ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ สิ่ง แรกที่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน โดยชะลอการเก็บเงินเข้ากอง ทุนฯชั่วคราว ได้มีการปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันของเบนซิน 95,91 และดีเซล ซึ่งเป็นผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลดลง ลิตรละ 8 บาท เบนซิน 91 ลดลง 7 บาท และดีเซลลดลง 3 บาททันที

การออกบัตรเครดิตพลังงาน NGV สำหรับรถรับจ้างสาธารณะ รถแท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับส่วนลดมากกว่า 85,000 ใบ และมีผู้ได้รับบัตรเครดิตมากกว่า 22,800 คน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เปิด โครงการบัตรเครดิตพลังงานยกกำลัง 2 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตพลังงาน NGV กลุ่มรถแท็กซี่ รถสามล้อ รถตู้ร่วม ขสมก.และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากราคาพลังงาน จึงได้แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ โดยใช้เงินกองทุนฯบริหารช่วงราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสม เป็นธรรม รักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร คงราคาขายปลีก NGV ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม ตรึงราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนไปจนถึงสิ้นปี 2555 ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามต้นทุนโรงกลั่นน้ำมัน โดยกำหนด ราคาขายปลีกไว้ที่ไม่เกิน 30.13 บาท/กิโลกรัม และทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง

นายอารักษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ได้เน้นการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญๆ รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ได้แก่ การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve : SPR) โดย ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เห็นชอบในหลักการให้มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ของประเทศ โดยได้กำหนดเป้าหมายการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเบื้องต้นไว้ที่ 90 วันจากเดิม 36 วันของความ ต้องการใช้ภายในประเทศ จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) โดยเฉพาะในส่วนนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นพื้นฐานรองรับการขยายกำลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยนับ เป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการแผนพลังงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP), แผนอนุรักษ์พลังงาน (EE), แผนบริหารราชการแผ่นดิน,การลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ทำข้อ ตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานด้วย 2.ด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ เป้าหมายและแผนงานรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ, นโยบายส่งเสริมการใช้เอธานอลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมาตรการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีส่วนผสมของเอธานอลให้มากยิ่งขึ้น

การใช้กลไกการผลิตเอธานอลเพื่อสร้างเสถียร ภาพราคาให้แก่พืชพลังงาน เช่น การส่งเสริมให้มีการรับซื้อเอธานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลัง การบริการไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ไม่เกิดภาวะ ขาดแคลน ไม่เคยต้องลดระดับการผสมน้ำมัน ไบโอดีเซล มีการขยายการใช้ประกาศ นโยบายอย่างชัดเจนในการผสมน้ำมันดีเซลเกรด B5 เพียงเกรด เดียวอย่างต่อเนื่อง และยอดการใช้ไบโอดีเซล (B100) เฉลี่ย 2.756 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 50.5% เทียบกับปีที่ผ่านมา

3.ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ แผนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยครม.เห็นชอบปรับปรุงแผนอนุรักษ์พลัง งาน 20 ปี (.2554-2573) ซึ่งมีเป้า หมายเพื่อลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2573 อย่างน้อย 38,200 Ktoe ลดการ ปล่อย CO2 ในปี 2573 ประมาณ 130 ล้านตัน รวมทั้งสามารถประหยัดพลังงานในปี 2573 ได้ 707,700 ล้านบาท บังคับหน่วยราชการทุกแห่งประหยัดพลัง งานลงอย่างน้อยร้อยละ 10% โดยออกเป็นมติครม. ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 316.9 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินมูลค่า 950 ล้านบาท ลดการใช้น้ำมัน 19.1 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 669 ล้านบาทรวม ทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

4.การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยผ่านคูปองเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะ ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรเครดิตพลังงาน

5.การจัดหาปิโตรเลียมและการจัดเก็บผลตอบแทนแก่รัฐ ซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2555 ได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในแหล่งดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์, รายได้ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมรวมทั้งสิ้น 75,503 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้จัดเก็บเข้าแผ่นดินอันดับ 4 ของประเทศโดย ที่ได้มีการจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 4,308 ล้านบาท

นายอารักษ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานกำลัง กำหนดรูปแบบการลงทุน วิเคราะห์และพัฒนา ประสิทธิภาพการลงทุนก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันส่วนต่อขยายจากภาคกลางบริเวณ จังหวัดสระบุรีไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมคาดว่า จะสำเร็จเป็นรูปธรรมในสิ้นปีงบประมาณ 2555 นี้รวมถึงจะมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักในการส่งเสริมนโยบายการเป็นศูนย์กลาง Logistics พลังงานภายใต้แนวทางการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

“ในปี 2556 กระทรวงพลังงานจะมุ่งเน้นในการจัดหาแหล่งพลังงาน สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ และดำเนินงานด้านพลังงานควบคู่ไป กับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้าน พลังงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การ เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคต่อไป” นายอารักษ์กล่าว

Advertisements

Posted September 15, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ใจป้ำ มอบโชค2 ชั้นลุ้นรับรถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ   Leave a comment

นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ (กลาง) นายธาดา จารุกิจไพศาล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (ซ้าย) และคุณอธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (ขวา) จับมือ ไทยเร้นท์อะคาร์ เปิดตัวแคมเปญ “คนไทย ใจป้ำ” ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 25 มอบโชค 2ชั้นให้กับผู้ถือบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร บัตรเครดิตเอไอเอ บัตรเครดิตเซ็นทรัล บัตรซิมเพิลวีซ่า บัตรเครดิตเทสโก้วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า เมื่อใช้บริการเช่ารถที่ ไทยเร้นท์อะคาร์ ผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับสิทธิร่วมลุ้นรับรถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ พร้อมรับคะแนนสะสมบัตรเครดิตถึง 10 เท่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2555

Posted September 8, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

Tagged with

“เซเว่น-อีเลเวน” เล็งผุดเครือข่ายจ่ายเงินด้วยมือถือ   Leave a comment

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น บริการ Google Wallet ซึ่งเปิดทดสอบบริการตั้งแต่ปีที่แล้ว กำลังจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีก ทิศทางตลาดโมบายล์เพย์เมนต์ที่จะขยายตัวแน่นอนในอนาคตทำให้ผู้ค้าปลีกระดับ โลกตื่นตัว เพื่อปรับให้ระบบรับชำระเงินบนหน้าร้านนั้นสามารถเพิ่มช่องทางหลากหลายได้ มากกว่าการใช้เงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต โดยใช้ชิปในสมาร์ทโฟนเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอล ทำให้ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินได้สะดวกสบายและไม่ต้องพกพาการ์ดมากมายในกระเป๋า ใบหนาอีกต่อไป

จุดนี้การสำรวจพบว่า ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนและมีบัญชีธนาคารราว 11% มีแนวโน้มที่จะใช้งานบริการโมบายเพย์เมนต์ในปี 2013 ที่จะถึงนี้

นอกจากกูเกิลวอลเล็ต กลุ่มโอเปอเรเตอร์ระดับโลกก็มีการรวมตัวเพื่อให้บริการกระเป๋าเงินดิจิตอลลักษณะเดียวกัน โดยรวมตัวกันในชื่อบริการไอซิส ซึ่งประกอบด้วยเอทีแอนด์ที, ดอยซ์เทเลคอม, ทีโมบายล์ยูเอสเอ เวอร์ไรซอน และโวดาโฟน ซึ่งจะเริ่มเปิดทดสอบบริการภายในฤดูร้อนปีนี้ ที่เมืองซอลท์เลคซิตี้ และออสติน ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

อีกสัญญาณตื่นตัวเรื่องธุรกิจโมบายล์เพย์เมนต์ คือแบรนด์กาแฟยักษ์ใหญ่อย่างสตาร์บัคที่เพิ่งประกาศตัวสนับสนุนธุรกิจโม บายล์เพย์เมนต์เช่นกัน โดยจะเริ่มนำระบบชำระเงินดิจิตอลของบริษัท สแควร์ (Square) มาใช้ในร้านกาแฟของสตาร์บัคมากกว่า 7,000 แห่งในสหรัฐฯ พร้อมกับเทเงินลงทุนราว 25 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีโมบายล์เพย์เมนต์ของสแควร์ใน ระยะยาว

สแควร์นั้นเป็นบริษัทผลิตแอปพลิเคชันชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งก่อตั้ง ในปี 2009 โดยแจ็ค ดอร์ซีย์ ผู้สร้างบริการชื่อก้องโลกอย่างทวิตเตอร์ ซึ่งที่ผ่านมา สแควร์ทำให้ร้านค้าขนาดเล็กสามารถซื้อระบบที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนของร้านเป็น ระบบรูดบัตรเครดิตในราคาประหยัด โดยจำหน่ายอุปกรณ์อ่านข้อมูลบัตรเครดิตขนาดจิ๋วพร้อมกับแอปพลิเคชันซึ่งร้าน ค้าสามารถติดตั้งในสมาร์ทโฟนที่มีอยู่

สำหรับบริการกูเกิลวอลเล็ต ความคืบหน้าล่าสุดของกูเกิลคือการพยายามเสริมแกร่งบริการเพื่อเตรียมพร้อม ให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ร่วมทดลองใช้งานให้มากที่สุด โดยเพิ่มคุณสมบัติให้รองรับผู้ใช้บัตรเครดิตและเดบิตของทั้งตระกูลวีซ่า มาสเตอร์การ์ด อเมริกันเอ็กซ์เพรส และดิสคัฟเวอร์ ซึ่งเรียกว่าครอบคลุมบัตรเดบิตและบัตรเครดิตหลักทุกแบรนด์ในสหรัฐฯแล้ว

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9550000100761

ลงวันที่  18-08-2012     by   creditonhand

Posted August 18, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

แสนสิริ – ไทยพาณิชย์ จับมือฉลองครบรอบ 3 ปีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัมและสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์   Leave a comment

แสนสิริ – ไทยพาณิชย์ จับมือฉลองครบรอบ 3 ปีบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัมและสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์เปิดตัวแคมเปญ “Celebrate 3rd Year Anniversary in Style with SCB Sansiri Platinum Card”มอบสิทธิลุ้นแพ็คเกจบินลัดฟ้าสู่มิลาน อิตาลี หรืองบตกแต่งบ้าน รวมมูลค่ากว่า 1.5 ลบ.

 

แสนสิริจับมือไทยพาณิชย์ ฉลองครบรอบ 3 ปี บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม และสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์ เปิดตัวแคมเปญ “Celebrate 3rd Year Anniversary in Style with SCB Sansiri Platinum Card” ตอกย้ำความเป็นผู้นำไลฟ์สไตล์ที่อยู่อาศัย มอบเอกสิทธิ์พิเศษเหนือระดับให้สมาชิก “บัตรเดียว เพื่อบ้าน เพื่อการใช้ชีวิต” ลุ้นรับแพ็คเกจบินลัดฟ้าสู่มิลาน เพื่อสรรหาแรงบันดาลใจในการออกแบบระดับโลก เปิดฟ้าอิตาลี 10 วันพร้อมชมงาน Milan Fair 2013 หรืองบตกแต่งบ้านรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2555 หลังประสบความสำเร็จอย่างสูง ลูกค้าแสนสิริให้การตอบรับสูงจนสามารถขยายฐานลูกค้าได้ถึง 20,000 ราย ในระยะเวลาเพียง 3 ปี และเป็นบัตร co-brand ที่มียอด average spending per card สูงสุด

 

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยการเปิดตัวบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม (SCB Sansiri Platinum Card) บัตรเดียว เพื่อบ้าน เพื่อการใช้ชีวิต ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์กับการเปิดตัวบัตรเครดิตที่ตอบสนองความต้องการมีบ้านและการใช้ชีวิตเต็มรูปแบบในการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มบริษัทแสนสิริ ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์ ที่จะได้รับเอกสิทธิ์พิเศษในการรับส่วนลดเงินจองทันที 5% และรับฟรีสูงสุด 50,000 คะแนน เพื่อแลกรับเอกสิทธิ์ทุกความสบายภายในบ้านเมื่อชำระเงินจองผ่านบัตร โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งคัดสรรบริการสุดพิเศษให้สอดคล้องครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแสนสิริ รวมทั้งยังเป็นบัตรเดียวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยได้อย่างครอบคลุม ทำให้ปัจจุบันบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัมได้ถึง 20,000 ราย หลังจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2553

 

สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 3 ของบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญ “Celebrate 3rd Year Anniversary in Style with SCB Sansiri Platinum Card” ลุ้นบินลัดฟ้าสู่ประเทศอิตาลี หรืองบตกแต่งบ้าน รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท โดยรางวัลที่ 1 แพ็คเกจบินลัดฟ้าสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อเติมแรงบันดาลใจกับงานออกแบบระดับโลก Milan Fair 2013 ร่วมช้อปปิ้งพร้อมดื่มด่ำมนต์เสน่ห์แห่งกรุงโรม และทัสคานี มูลค่า 220,000 บาท (จำนวน 5 รางวัล) รางวัลละ 2 ท่าน และรางวัลที่ 2 Home Makeover Budget งบสำหรับพลิกโฉมบ้านใหม่ ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์กับ Modernform มูลค่า 1 แสนบาท จำนวน 5 รางวัล

 

“การมอบแคมเปญที่ดีแก่ลูกค้าในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการเปิดตัวบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในรูปแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินและการตลาดที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำของแสนสิริ ในการร่วมมอบสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยดีตลอดมา โดยกลุ่มลูกค้าของแสนสิริ หลายคนใฝ่ฝันที่จะมีทริปสุดพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเก็บเกี่ยวความประทับใจจากการท่องเที่ยว รวมถึงเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่อิตาลี หนึ่งในมหานครแฟชั่นโลก ขณะที่อีกหลายคนอาจต้องการพลิกโฉมบ้านใหม่ให้มีสไตล์ตรงใจ ด้วยเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี ดีไซน์เฉียบ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจริงได้หากเป็นผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม เพื่อตอบแทนลูกค้าคนพิเศษตามคำมั่นสัญญาของแสนสิริที่ว่า “บัตรเดียว เพื่อบ้าน เพื่อการใช้ชีวิต” นายอภิชาติ กล่าว

 

นายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารมายาวนาน โดยธนาคารให้การสนับสนุนในเรื่องสินเชื่อบ้าน และร่วมกันออกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นปรากฎการณ์ครั้งแรกในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการออกบัตรเครดิตเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกบ้านของแสนสิริทุก ๆ โครงการ โดยเน้นตอบโจทย์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และอำนวยความสะดวกในการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่นค่างวด ค่าบริการส่วนกลาง เพื่อให้ลูกบ้านและผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 20,000 ราย ได้รับเอกสิทธิ์สูงสุด

 

การออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ให้เอกสิทธิ์เฉพาะร่วมกับพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยในการขยายฐานลูกค้าของธนาคารได้เพิ่มขึ้นทั้งด้านสินเชื่อบ้านและบัตรเครดิต โดยปัจจุบันธนาคารครองส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อบ้านสูงสุดเป็นอันดับ 1 และฐานลูกค้าบัตรเครดิตสูงถึง 1.8 ล้านราย

 

สำหรับโอกาสครบรอบ 3 ปี ของบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม (SCB Sansiri Platinum Card) ในครั้งนี้ ไทยพาณิชย์และแสนสิริจึงร่วมกันออกแคมเปญ “Celebrate 3rd Year Anniversary in Style with SCB Sansiri Platinum Card” โดยมอบสิทธิให้คุณลุ้นรับรางวัลใหญ่ ทั้งแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศอิตาลี และงบตกแต่งบ้านกับ Modern Form รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านบาท กติกาง่ายๆ เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม หรือไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม ดีคอนโด ทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ สมัครใช้บริการชำระค่างวด ค่าส่วนกลาง ผ่านบัตรแบบอัตโนมัติ รับ 50 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรฯ รับ 50 สิทธิ์ และลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์ รับ 100 สิทธิ์ ในการร่วมจับฉลากลุ้นรางวัลดังกล่าว โดยเริ่มลุ้นรับแพ็คเกจดี ๆ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2555

Posted August 11, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

น้ำท่วมดันสินเชื่อบ้านแตะ3แสนล.   Leave a comment

นาย กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การเมืองคลี่คลาย และเหตุการณ์น้ำท่วมไม่เลวร้ายเท่าปี 2554 ทำให้เชื่อมั่นว่ายอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ใน ปี 2555 จะอยู่ในระดับ 3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2.7 แสนล้านบาท โดยครึ่งปีแรกที่ผ่านมา พบว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมีการขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัยถึง 5-6% ซึ่งโดยหลักมาจากนโยบายของรัฐบาลที่พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้กำลังซื้อลด ลง ภายหลังเมื่อช่วงต้นปีได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมรุนแรง ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่ตลาดการเงินซึ่งได้นโยบายรัฐบาล เช่นบ้านหลังแรก และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ (ซอฟต์โลน) 3 แสนล้านบาท สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 เข้ามาสนับสนุน

ด้าน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า สำหรับภาพรวมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท ทำให้ภายในสิ้นปีนี้จะมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างเพิ่มขึ้น 6-7% จาก 2.1 ล้านล้านบาท ในปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีแรกธนาคารกสิกรไทยได้ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยไปแล้ว 2.5 หมื่นล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปี 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในส่วนของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเชื่อว่าในไตรมาส 3 ยังทรงตัว เนื่องจากกระทรวงการคลังและธปท.พยายามดูแลไม่ให้สูงเกินไป จากปัจจุบันซึ่งดอกเบี้ยอาร์พีอยู่ที่ระดับ 3% และหลังจากนั้นในไตรมาส 4 คงมีการพิจารณาอีกครั้งและหากปรับขึ้นคงไม่เกิน 0.25-0.50% แต่หากอัตราดอกเบี้ยกู้บ้านยืนในระดับปัจจุบัน คือ เฉลี่ย 5-6% ในระยะ 10 ปี จะทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ล่า สุดสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย และบริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด เตรียมจัดงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี ที่เป็นการรวมพลัง 3 งานใหญ่ที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยโครงการบ้านใหม่ บ้านมือสองราคาพิเศษ และบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เงื่อนไขพิเศษสุด ระหว่างวันที่ 23-26 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน 8 หมื่นคน

ขอบคุณข้อมูล: khaosod.co.th      ลงวันที่  21-07-2012       by creditonhand

เพิ่มประโยชน์บัตรเครดิตพลังงาน ให้วงเงินกู้ซื้อบ้านได้ไม่เกิน1ล้าน หลังแท็กซี่-รถสาธารณะเมินใช้   Leave a comment

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการการทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ วันที่ 11 กรกฎาคม โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พูดคุยเรื่องบัตรเครดิตพลังงานซึ่งปัจจุบันมีความล่าช้าเนื่องจากต้องรอประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สนช.) ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนก่อนที่จะออกบัตรเครดิตพลังงานให้กับผู้ขับแท็กซี่ นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ สนช.เร่งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ โดยให้ตำรวจไปประจำยังกรมการขนส่งเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

 

“จะเพิ่มการอบรมเรื่องการใช้บัตรเครดิตพลังงานให้กับผู้ที่เข้าสอบใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ โดยจะให้ทราบถึงวิธีการใช้ โทษของการไม่ชำระเงินตามเวลา และสิทธิประโยชน์ของการเป็นลูกค้าที่ดี ซึ่งสิทธิประโยชน์มีทั้งการได้รับส่วนลดค่าน้ำมัน เงินกู้ครัวเรือน 3,000-5,000 บาท ไปจนถึงการซื้อบ้านในอนาคต โดยจะให้เงินกู้โครงสร้างพื้นฐานไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตพลังงานแต่ก่อนจะผูกติดอยู่กับรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้อยู่กับตัวบุคคลเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน และลดความซ้ำซ้อนสำหรับรถแท็กซี่เช่าซื้อ ซึ่งมีผู้ขับ 2 คน ทำให้เกิดการใช้บัตรที่ทับซ้อน และเกิดปัญหาหนี้เสีย” นายจารุพงศ์กล่าว

 

นายจารุพงศ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคมกลับไปสำรวจจำนวนรถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่เหลือ เพื่อเตรียมขยายกรอบจำนวนบัตรเครดิตพลังงานเพิ่มขึ้นจากเดิม และสั่งการให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เร่งขยายสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่วน ปตท.จะให้เอกชนรายอื่นเข้าดำเนินการร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นกับ ปตท.จะตัดสินใจ

 

นายจารุพงศ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยกระทรวงพลังงานรายงานว่ามีผู้เข้ารวมโครงการบัตรเครดิตพลังงานแล้ว 35,795 ราย ผู้ที่ได้รับการอนุมัติทำบัตรแล้ว 27,456 ราย เป็นผู้ที่มีบัตรทั้งหมด 22,850 ราย ทั้งนี้ มีผู้ที่บัตรแล้วแต่ไม่ได้ใช้จำนวน 14,673 ราย ผู้ที่ใช้บัตรปกติ 4,054 ราย และมีผู้ค้างชำระเกิน 60 วัน (หนี้เสีย) จำนวน 4,124 ราย คิดเป็นมูลค่า 6.48 ล้านบาท หรือ 22.5% ของผู้ถือบัตร

ขอขอบคุณข้อมูล: matichon.co.th  ลงวันที่  14-07-2012    by creditonhand

Posted July 14, 2012 by onhandannuity in Uncategorized

งานเข้าตลอด ‘ริโอ’โวยลั่นบัตรเครดิตถูกโกง   Leave a comment

ริโอ เฟอร์ดินานด์” ปราการหลัง”ปิศาจแดง”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หัวเสียสุดๆหลังรูดบัตรเครดิตไม่ผ่านในขณะที่เจ้าตัวกำลังทำธุระอยู่ที่ปั้ม น้ำมันแห่งหนึ่ง ก่อนจะสืบพบภายหลังว่ามีมือดีลักลอบเอาข้อมูลบนบัตรของเขาไปใช้จนบัตร ถูกระงับ…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 4 ก.ค. ริโอ เฟอร์ดินานด์ ปราการหลัง”ปิศาจแดง”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีเรื่องให้ปวดหัวตลอดล่าสุดเจ้าตัวถึงกับโวยลั่นทวิตเตอร์ หลังถูกมือดีโกงเอาบัตรเครดิตไปใช้จนบัตรถูกระงับ

ปราการหลังวัย 33 ปีถึงกับอารมณ์เสียหลังจากที่บัตรเครดิตของเขาถูกระงับในขณะที่เขากำลังใช้ บัตรรูดซื้ออะไรบางอย่างอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง โดยตัวของอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษได้เล่าเหตุการณ์ดังกล่าวบนทวิตเตอร์ของตน ว่า”มันเป็นช่วงเวลาที่น่าอับอาย เมื่อบัตรเครดิตของคุณถูกระงับ”

“คุณ กำลังพูดเรื่องอะไรของคุณ ลองรูดอีกครั้งสิขอร้องละ ไม่ผ่านอีกเหรอ บัตรของธนาคารควีนส์ด้วย ใครมีเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารบ้างผมกำลังโมโหสุดๆแล้วนะ”

หลังจากนั้น ริโอ ก็ได้รับการอธิบายจากธนาคารถึงสาเหตุที่บัตรเครดิตของเขาถูกระงับเนื่องมีคน พยายามนำข้อมูลในบัตรของเขาไปใช้ซื้ออะไรบางอย่าง

เขาเล่าว่า”ธนาคาร บอกว่ามีคนแอบนำข้อมูลบนบัตรของผมไปดำเนินการทางธุรกิจอะไรบางอย่างที่น่า สงสัยที่เมืองฮาร์โรเกต ทำให้บัตรของผมรูดไม่ผ่าน ฉันจะตามล่าแกไอ้ขี้โกง”

ลอรา โธมัส พยานที่อยู่เหตุการณ์กล่าวว่า”มันเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดเมื่อมีชายคนหนึ่ง ที่ปั้มน้ำมันรูดบัตรไม่ผ่านและเขาคนนั้นก็คือ ริโอ เฟอร์ดินานด์”.

ขอขอบคุณข้อมูล: ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์    ลงวันที่   07-07-2012

 

Posted July 7, 2012 by onhandannuity in Uncategorized